[SK] Migrácia stiahnuteľnej verzie LiveAgenta do cloudu

Používanie cloudovej verzie nášho softvéru LiveAgent je pre konečného zákazníka omnoho výhodnejšie, nakoľko získava doživotné automatické aktualizácie a navyše odpadá potreba zabezpečiť a udržiavať vlastné serverové vybavenie. Preto nás každá jedna žiadosť zo strany zákazníka nesmierne teší, keďže táto situácie je „win-win“ pre obe strany. Aký je teda postup migrácie inštalácie z vlastného riešenia do nášho cloudu? Čo to všetko obnáša?

 

Pred samotnou migráciou je potrebne si uvedomiť skutočnosť, že migráciu nie je možné vykonať bez výpadkov. Je nutné počítať s časom nedostupnosti, ktorý závisí od viacerých faktorov (rýchlosť linky na oboch stranách, veľkosť databázy, stav infraštruktúry v čase migrácie). Migrácie vykonávame štandardne v pracovných dňoch (pondelok - piatok, 8:00 - 20:00 SEČ).

V rámci vlastnej analýzy odporúčame si vytvoriť testovací trial účet a zistiť, či sú dostupné pluginy postačujúce, keďže vlastné neštandardné pluginy nie je možne migrovať do cloudovej inštalácie. Funkcionalitu vlastného pluginu je niekedy možné upraviť tak, aby sa dala sprístupniť / zobraziť pomocou https://support.liveagent.com/993318-Display-external-info-in-ticket. Zároveň zákazníkom odporúčame si uvedomiť skutočnosť, že rôzne úpravy na mieru nie je možné 100% preklopiť do cloudovej verzie. Vlastné témy tiež nie je možné premigrovať. Developeri Quality Unit nenesú zodpovednosť za migráciu týchto úprav a zmien na mieru, nakoľko ich prenos je možné dosiahnuť či už cez existujúce pluginy, úpravy CSS a iné nástroje zo strany zákazníka. 

Keďže každý zákazník je iný a používa LiveAgent podľa svojich vlastných potrieb, je pre úspešnú migráciu potrebná analýza stavu inštalácie našim developerom. Pre tieto účely je nutné zabezpečiť prístup do inštalácie na úrovni administrátora, a teda vytvoriť užívateľa s administrátorskými oprávneniami v existujúcej inštalácii, ako aj zabezpečiť prístup do databázy na úrovni SQL štruktúry (phpMyAdmin, adminer, … v núdzovom prípade cez TeamViewer).

Nezabudnite sa uistiť, že na serveri máte dostatok voľného diskového priestoru pre export databázy, aj pre skomprimovaný súbor exportu.

Pre prenos dumpu databázy je najlepšie použiť SSH/SCP prístup. Nie je problém si dohodnúť aj iný spôsob prenosu dumpu od zákazníka do našej infraštruktúry, musí byt ale dosiahnuteľná z oboch strán.

Ak súhlasíte s postupom migrácie, vytvorte si prosím trial účet (ak ho ešte nemáte na: https://www.liveagent.com/trial/), do ktorého bude zmigrovaná standalone inštalácia. Prosím neplánujte dátum ukončenia vašeho standalone účtu skôr ako potvrdíme termín migrácie.

 

Odporúčania:

 • Odporúčame si tento článok najskôr celý prečítať a ak niečo nie je jasné, konzultovať to s našou podporou.
 • Odporúčame tiež prijímanie a odosielanie emailov cez protokoly IMAP a SMTP aj po migrácii. Aj v prípade že používate preposielanie, dôrazne odporúčame pripojiť vlastný SMTP na odosielanie e -mailov z LiveAgent.

 

Priebeh:

 • LA developer vykoná analýzu stavu databázy a inštalácie
 • podľa stavu je možné pokračovať, alebo je nutné urobiť úpravy na existujúcej inštalácii (napr. príliš zastaralá verzia LA, nepotrebné tabuľky, nesprávny formát tabuliek, ...). Na väčšinu týchto úprav máme pripravené články a je možne ich vykonať zákazníkom v čase, kedy to bude najvhodnejšie.
 • dohodnúť si termín migrácie podlá možnosti oboch strán
 • v čase migrácie si zákazník zabezpečí, aby v inštalácii nepracoval žiaden agent
 • cez GUI LA deaktivuje externé zdroje, čim inštaláciu izoluje:
  • Facebook stránky
  • Twitterove kontá
  • POP3/IMAP emailové účty
  • pozastavenie mail pipe
  • contact widget-y, chaty, formuláre
 • ak má zákazník definovaný zoznam povolených IP, je potrebné ho dočasne zakázať a po migrácii opätovne povoliť. V priebehu migrácie budú do procesu vstupovať zamestnanci QU, typicky administrátor a developeri, ktorí nemusia byt v čase migrácie dostupní v QU Office.
 • zákazník vypne službu webového servera (ak používa Apache, príkazom: servise apache stop), ak je to možne. Ak nie, je v rámci prípravy nutné zabezpečiť, aby LA v čase migrácie nebolo dostupné.
 • zákazník si cez databázovú konzolu odsleduje, že sa dokončili všetky background joby dotazom: SELECT * FROM `qu_g_queued_jobs` WHERE `status` != 'F', mal by vrátiť prázdny výsledok, t.j. background joby sú dokončené. Ak dotaz vráti nejaký výsledok, background joby stále bežia, je potrebné počkať pár minút a dotaz zopakovať, resp. opakovať až do prázdneho výsledku.
 • vypnúť beh cronov (príkazom crontab -e prejsť do zoznamu behu naplánovaných úloh a na začiatok riadku s jobs.php pridať znak #, čim sa spúšťanie zakáže)
 • vytvorenie dumpu databázy príkazom:
/usr/bin/mysqldump -v --single-transaction --skip-add-drop-table --max_allowed_packet=1G --hex-blob --no-create-db --net_buffer_length=16M \
--ignore-table={db_name}.qu_g_logs \
--ignore-table={db_name}.qu_g_mail_message_sources \
--ignore_table={db_name}.qu_g_eventqueues \
--ignore_table={db_name}.qu_g_eventsubscriptions \
--ignore_table={db_name}.qu_g_news \
--ignore_table={db_name}.qu_g_usernews \
--ignore_table={db_name}.qu_g_passwd_requests \
--ignore_table={db_name}.qu_g_queued_jobs  \
--ignore_table={db_name}.qu_g_queued_plans  \
--ignore_table={db_name}.qu_g_queue_delayed_jobs  \
--ignore_table={db_name}.qu_g_queue_failures  \
--ignore_table={db_name}.qu_g_queue_jobs  \
--ignore_table={db_name}.qu_g_queue_planed_jobs  \
--ignore_table={db_name}.qu_g_sessions \
--ignore_table={db_name}.qu_g_session_values \
--ignore_table={db_name}.qu_g_token_buckets \
--ignore_table={db_name}.qu_la_browser_visits \
--ignore_table={db_name}.qu_la_conversations_search  \
--ignore_table={db_name}.qu_la_message_drafts \
--ignore_table={db_name}.qu_la_page_visits \
-u'{user}' -p'{password}' -h localhost {db_name} > dump.sql

kde:
{db_name} = názov databázy
{user} = meno užívateľa pre prístup do tejto databázy
{password} = heslo užívateľa pre prístup do tejto databázy

 • skomprimovať súbor s dumpom príkazom: gzip -9 dump.sql
  • je možne použiť aj iný kompresný formát, musí byt ale podporovaný na oboch stranách (napr. 7z)
  • príkaz po úspešnej kompresii zmaže pôvodný súbor
  • pred potvrdením úspešného dumpu je odporúčane výsledný súbor otestovať príkazom: gzip -tv dump.sql.gz
  • prenos súboru bude chránený kódovaním, ale po dohode je možne pridať ochranu heslom pre komprimovaný súbor
 • informovať QU, že je dump pripravený na vyzdvihnutie
 • administrator QU stiahne dump do infraštruktúry a zabezpečí jeho importovanie
 • developer skontroluje stav databázy po naimportovaní a upraví hodnoty v databáze, ktoré sú potrebne pre cloudovú inštaláciu
 • zákazník je informovaný, že je jeho konto pripravene a môže začať kontrolovať jeho stav, keďže existuje šanca, že developerovi môže uniknúť nejaká zmena, bude stále k dispozícii riešiť drobné nedostatky pri prechode
 • zákazník si aktivuje externé zdroje, čim sa cloudová inštalácia stáva plnohodnotnou

Zaver:

Ako pri každej migrácií dát, tak aj pri tej Vašej môže nastať nejaký problém. Naši developeri sa, samozrejme, budú snažiť toto riziko čo najviac obmedziť. V prípade, že by sa nejaké aj napriek tomu objavili, prosím kontaktujte našu zákaznícku podporu na support@liveagent.com. Migráciou Vašich dát do cloudu sa naša starostlivosť o celý proces nekončí.

×